Regulamin


1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu oraz ramowe warunki korzystania z zasobów medycznego serwisu internetowego – portalu Biura Interwencji Onkologicznej (BIO).
2. Celem portalu BIO jest zapewnienie wiarygodnego i aktualnego źródła informacji medycznej z zakresu onkologii oraz umożliwienie korzystania z e – konsultacji lekarskich za pośrednictwem Internetu.
3. Portal BIO jest dostępny pod adresem internetowym www.onkolodzy.net
4. E – konsultacja – spersonalizowana usługa umożliwiająca zadanie pytania lekarzowi za pośrednictwem odpowiedniego Formularza internetowego oraz uzyskanie odpowiedzi na to pytanie, opracowanej przez lekarza.
5. Formularz internetowy – specjalny formularz umożliwiający wpisanie danych dotyczących stanu zdrowia pacjenta, niezbędnych do sformułowania diagnozy i zaleceń lekarskich; Formularz internetowy nie służy do zbierania danych osobowych.
6. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu BIO niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat.
7. Serwis BIO jest prowadzony przez Społeczną Fundację Ludzie dla Ludzi.
8. Korzystanie z zasobów serwisu BIO jest bezpłatne.
9. Podanie wszelkich danych wymaganych w Formularzu internetowym jest całkowicie dobrowolne.
10. Formularz internetowy wysyłany jest anonimowo, przy jednoczesnym wygenerowaniu indywidualnego ID, umożliwiającego odczytanie odpowiedzi na wysłane pytanie.
11. Właściciel serwisu BIO - Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi, udostępnia treść zgromadzonych Formularzy internetowych Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii w Poznaniu na zasadzie porozumienia, w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania.
12. Podanie danych identyfikacyjnych/osobowych w Formularzu internetowym nie jest potrzebne, a nawet jest niewskazane.
13. Właściciel serwisu BIO - Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi, nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione dane osobowe.
14. Wysłanie Formularza internetowego oznacza akceptację warunków Regulaminu oraz zgodę na wykorzystanie zgromadzonych danych w celu e – konsultacji.
15. Przesłane Formularze internetowe są gromadzone dla każdego Użytkownika pod indywidualnym numerem ID, umożliwiającym identyfikację Użytkownika i zachowanie ciągłości korespondencji.
16. Usługa e – konsultacji jest dostępna dla Użytkowników po uzupełnieniu Formularza internetowego. W tym celu należy: uzupełnić Formularz e – konsultacji; zapisać wygenerowany indywidualny numer ID; wpisać numer ID w odpowiednie pole, aby uzyskać dostęp do odpowiedzi na zadane pytanie.
17. Na pytania zadane za pośrednictwem Formularza internetowego odpowiada każdorazowo lekarz medycyny. Odpowiedź powinna być dostępna w ciągu 48 godzin od wysłania Formularza.
18. Uzyskana za pośrednictwem usługi e – konsultacji informacja nie może stanowić dla Użytkownika podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej terapii, przyjmowania bądź nieprzyjmowania leków itd. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Informacja ta nie może zastąpić wizyty u lekarza. Ma ona jedynie charakter informacyjny i dodatkowy.
19. Portal BIO zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
20. Portal BIO zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania usług elektronicznych bądź całkowitego ich zaprzestania bez podania przyczyny.
21. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość przesłanego Formularza internetowego ponosi Użytkownik.
22. Właściciel portalu BIO ponosi odpowiedzialność za treść przesyłanych w odpowiedzi e – konsultacji.
23. Właściciel portalu BIO nie ponosi odpowiedzialności za:
treści zamieszczane przez Użytkowników w Formularzu internetowym;
przerwy w funkcjonowaniu portalu BIO zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od dostawcy;
utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usługi;
utratę danych, zniszczenie sprzętu lub innych dóbr w następstwie informacji lub wirusów komputerowych zamieszczonych w portalu BIO przez Użytkowników.
24. Dane i informacje publikowane w portalu BIO służą wyłącznie do celów informacyjnych.
25. Właściciel portalu BIO nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych na tym portalu.
26. Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą pierwszej wizyty na stronach portalu BIO.
27. Portal BIO może wprowadzić inne niż wymienione w pkt. 2 świadczenia, o czym każdorazowo zawiadamia Użytkowników na swoich stronach internetowych lub/i w trybie zmiany Regulaminu.